Ogranak HE Đerdap

Početna>Poslovanje>IMS>Politika IMS

Poslovanje

Politika IMSISO sertifikatUputstva

Politika IMS

POLITIKA KVALITETA, ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, ZDRAVLjA I BEZBEDNOSTI NA RADU, BEZBEDNOSTI INFORMACIJA I  UPRAVLjANjA ENERGIJOM
HIDROELEKTRANE ĐERDAP, Kladovo, Ogranak u sastavu JP „Elektroprivreda Srbije“, opredeljuje se da svoj poslovni uspeh i dalji razvoj zasniva na kvalitetu proizvoda i usluga, zaštiti životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu, bezbednošću informacija, efikasnom upravljanju energijom i ispunjavanjem zahteva međunarodnih standarda:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 27001:2013 i ISO 50001:2011
Prioritetni cilj Ogranka Hidroelektrane Đerdap je izgradnja, dosledna primena i stalno poboljšanje sistema upravljanja, kao osnovnog alata za uspostavljanje i trajno održavanje vrhunskog kvaliteta svojih proizvoda i usluga, unapređenju zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu, bezbednosti informacija i efikasnog korišćenja energije.
Rukovodstvo i svi zaposleni u tom smislu stalno nastoje i ulažu napore da:
 • Proizvode one količine električne energije koje odgovaraju maksimalnom iskorišćenju instalisanih proizvodnih kapaciteta, u skladu sa raspoloživim hidro-potencijalima, ostvarujući za korisnika zahtevani kvalitet električne energije (snaga, napon, frekvencija, neprekidnost);
 • Efektivno, efikasno, bezbedno i ekonomično prevode plovila kroz brodske prevodnice;
 • Održavaju priobalja i akumulacije u svemu prema zahtevima korisnika, u skladu sa održavanjem ekološke ravnoteže;
 • Optimizuju ukupne troškove poslovanja u cilju nesmetanog održavanja i razvoja sopstvenih proizvodnih resursa i poboljšanja standarda zaposlenih;
 • Uključuju politiku, programe i praksu zaštite životne sredine u svaki posao, kao bitan element upravljanja svim poslovnim funkcijama;
 • Identifikuju sve aspekte životne sredine i značajne stavljaju pod kontrolu;
 • Vrše stalno unapređenje svog poslovanja u skladu sa zakonima i propisima u oblasti zaštite životne sredine;
 • Preventivnim delovanjem i pripremom planova delovanja za slučaj akcidenta, minimiziraju mogućnost štetnog uticaja na životnu sredinu;
 • Štede resurse i energiju, minimiziraju upotrebu štetnih materija i količinu opasnog otpada;
 • Podižu svest o značaju zaštite životne sredine stalnim obrazovanjem i stručnim osposobljavanjem kao i blagovremenim i kvalitetnim informisanjem;
 • Razvijaju saradnju sa institucijama lokalne samouprave i šire društvene zajednice nadležnim za zaštitu životne sredine;
 • Nabavljaju i upotrebljavaju proizvode koji nemaju, ili imaju minimalni uticaj na životnu sredinu, a isporučioce podstiču na aktivnu primenu svih mera u cilju zaštite životne sredine, uključujući primenu standarda ISO 14001 u svom poslovanju;
 • Identifikuju opasnosti, ocenjuju rizike po zdravlje i bezbednost na radu i upravljaju njima, sa ciljem da ih otklone ili svedu na najniži nivo;
 • U skladu sa načelom da se sve povrede na radu mogu sprečiti, kontinualno unapređuju programe primene preventivnih mera radi sprečavanja nastanka povreda na radu i profesionalnih oboljenja;
 • Politiku stalno usaglašavaju sa nacionalnim i međunarodnim zakonskim zahtevima, zahtevima standarda i drugim zahtevima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu sa kojima se preduzeće saglasilo;
 • Obezbeđuju sve neophodne preduslove za uspostavljanje i preispitivanje opštih i posebnih ciljeva za zdravlje i bezbednost na radu;
 • Kroz kontinualnu edukaciju i obuku obavljaju sve aktivnosti na najbezbedniji način i promovišu svest o ličnim obavezama i odgovornostima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Primenjuju procesni pristup u upravljanju aktivnostima i resursima koji omogućuju praćenje i merenje učinaka i stalna poboljšavanja sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu;
 • Uspostavljaju i unapređuju otvorenu komunikaciju sa javnošću;
 • Osiguraju da informacije budu zaštićene od neovlašćenog pristupa;
 • Obezbede poverljivost informacija;
 • Sačuvaju integritet informacija čime obezbeđuje njihovu ispravnost i kompletnost;
 • Obezbede raspoloživost informacija čime obezbeđuju njihovu dostupnost i upotrebljivost za poslovne procese;
 • Obezbede da se zakonski, propisani i ugovorni zahtevi poštuju i ispunjavaju;
 • Definišu metodologiju procene rizika koja sadrži kriterijume za ocenu rizika po bezbednost informacija i predstavlja smernicu za definisanje i preispitivanje sistema menadžmenta bezbednošću informacija;
 • Obuka u vezi bezbednosti informacija bude dostupna svim zaposlenima;
 • Planove kontinuiteta poslovanja rade, održavaju i proveravaju;
 • Sve stvarne ili moguće povrede bezbednosti informacija evidentiraju i temeljno istražuju;
 • Blagovremeno planiraju sve procese i aktivnosti koje mogu uticati na energetsku efikasnost;
 • Obezbede uslove za unapređenje energetske efikasnosti u proizvodnji i potrošnji električne energije;
 • Obezbede konkurentnost na tržištu energije na načelima javnosti i transparentnosti;
 • Stalno unapređuju energetsku efikasnost zasnovanu na odgovornosti svakog zaposlenog za poslove koje obavlja, bez mogućnosti prenošenja te odgovornosti na drugog;
 • Podstiču stalnu obuku i usavršavanje svih zaposlenih u cilju dostizanja visokog nivoa kulture i svesti o značaju energetske efikasnosti;
 • Stalno poboljšavaju ukupne rezultate poslovanja povećanjem energetske efikasnosti.
 
Kroz nastojanje da svoj posao urade dobro, efektivno i efikasno, na vreme i svaki put, svi zaposleni u JP EPS Ogranak HE ĐERDAP, Kladovo, davaće svoj doprinos sprovođenju ove politike.